Fahri Trafik Müfettişliği hakkında bilmeniz gerekenler

Fahri Trafik Müfettişliği nedir? Nasıl Fahri Trafik Müfettişi olunur? Fahri Trafik Müfettişlerinin maaşı ne kadar? Fahri Trafik Müfettişleri hangi maddelerden ceza yazar? Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili aklınıza takılan her şey burada.

Fahri Trafik Müfettişliği nedir?

“Fahri” kelimesinin anlamına baktığımızda; Onursal, gönüllü, karşılıksız kelimelerini görmekteyiz. Fahri Trafik Müfettişi; Gönüllü olarak trafiğin denetlenmesine katkıda bulunan kişi demektir.(1)

Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?

Birçok kişinin merak ettiği bir konu da, Fahri Trafik Müfettişlerinin ne kadar maaş aldığıdır. Fakat adından da anlaşılacağı gibi, Fahri Trafik Müfettişleri herhangi bir ücret almamaktadır. Gönüllü olarak trafiğin denetlenmesine katkıda bulunan kişilerdir.

Fahri Trafik Müfettişlerinin görevleri nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişlerinin görevleri şunlardır;

 • Tespit ettikleri trafik kural ihlalleri için, usulüne uygun olarak tutanak düzenlerler. Bu tutanakları en kısa zamanda herhangi bir trafik kuruluşuna götürüp teslim ederler.
 • Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
 • Kendilerine verilen vazifeyi, adaletli ve tarafsız olarak yerine getirmek zorundadırlar.
 • Kural ihlali yapan herhangi bir aracı durduramaz, sürücülerle diyaloğa giremez, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapamazlar.
 • Trafik kural ihlali yapan araçların tescil plakasına ceza yazabilirler.
Fahri Trafik MüfettişliğiPin
Fahri Trafik Müfettişliği

Fahri Trafik Müfettişlerinde aranacak özellikler nelerdir?

İsteyen herkesin bu göreve seçilemeyeceğini söylemeliyiz. Fahri Trafik Müfettişlerinde aranacak bazı şartlar vardır. bunlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az 40 yaşında olmak,
 • En az yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Fahri Trafik Müfettişliği başvurusu için hangi belgeler istenir?

Yukarıda sayılan özelliklerin hepsine sahipseniz, başvuru yapmak için aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Bunlar;

 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Sürücü belgesi
 • Öğrenim durumunu gösterir belge,

Bu belgelerin birer suretini dilekçelerinize eklemeniz gerekmektedir.(2)

Fahri Trafik Müfettişliği başvurusu nereye yapılır?

Yukarıdaki belgeleri hazırladıktan sonra, ikamet ettiğiniz ilin valiliğine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Fahri Trafik Müfettişliği başvuru sonuçları nereden açıklanır?

Yapılan müracaatlar, İl valiliklerince incelenir. Valilik tarafından uygun görülen başvurular, bakanlığa gönderilir. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, müfettiş olması uygun görülenler, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur. İç İşleri Bakanı’nın onay vermesiyle sonuçlar, il valiliklerine gönderilir ve valilik tarafından düzenlenen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi”, ilgililerine teslim edilir.

Fahri Trafik Müfettişliği eğitimi kim tarafından ne zaman verilir?

Yaptıkları başvurular onaylanan kişiler kendilerine kimlikleri verilmeden önce, ikamet ettikleri illerinde eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim programlarına katılmayan ya da başarılı olamayanlara, “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” verilmez.

Fahri Trafik MüfettişliğiPin
Fahri Trafik Müfettişliği eğitimi

Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili en fazla sorulan sorular

Fahri Trafik Müfettişliği başvuru dilekçe örneğiniz var mı: Bunun için bir örneğe gerek yok. Sizden istenen belgeleri hazırladıktan sonra, ikamet ettiğiniz ilin valiliğine giderseniz, size orada yardımcı olacaklardır.

Fahri Trafik Müfettişi para alıyor mu: Bu soruya yukarıda cevap vermiştik. Herhangi bir ücret almamaktadırlar.

Fahri Trafik Müfettişliği yasal olarak hangi kanuna dayanır: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 6 ncı maddesi hükümlerine dayanmaktadır.

Fahri Trafik Müfettişliği için postayla ya da başkasını göndererek başvuru yapılabilir mi: Hayır, şahsen kendinizin başvuru yapması gerekmektedir.

Fahri Trafik Müfettişliği hangi durumlarda iptal edilir: Bu görevi yerine getirenler, aşağıdaki maddelerden birinin görülmesi halinde, bu haklarını kaybederler.Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

 • Ayrılma isteğinde bulunanlar.
 • Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.
 • Müfettişlik kimliğini, kendi çıkarları için kullananlar
 • Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.
 • Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere, görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.
 • Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.

Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

Fahri Trafik Müfettişliği başvurusu ücretli mi: Hayır, başvuru esnasında herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Fahri Trafik Müfettişliği kimlik kartıPin
Fahri Trafik Müfettişliği kimlik kartı

Fahri Trafik Müfettişleri, hangi maddelerden ceza yazabilirler?

Fahri Trafik Müfettişleri, sadece aşağıda yer alan 85 maddeden ceza yazabilirler. Bunların dışında kalan maddelerden ceza yazamazlar.(3)

S.N KANUN MADDESİ Fahri trafik müfettişlerinin trafik kural ihlali Tespit tutanağı düzenleyebileceği kanun maddeleri
1  46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,
2 46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,
3 46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,
4 46/2-e Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,
5 46/2-f Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,
6 46/2-g Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,
7 46/2-h Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,
8 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak,
9 47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,
10 52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak,
11 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,
12 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,
13 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,
14 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,
15 54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek,
16 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,
17 55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,
18 56/l-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,
19 56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,
20 56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip),
21 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,
22 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,
23 57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,
24 57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,
25 57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek,
26 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,
27 57/l-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,
28 58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,
29 59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
30 60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
31 60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,
32 60/l-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
33 60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,
34 60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,
35 60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
36 60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,
37 60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,
38 61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,
39 61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,
40 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,
41 61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,
42 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,
43 61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,
44  61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,
45 61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
46 61/1-1 Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,
47 61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,
48 61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,
49 61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,
50 61/l-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,
51 61/I-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
52 61/1-0 Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,
53 64/l-a/l Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,
54 64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması,
55 64/l-a/3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,
56 64/1-b/l Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,
57 64/l-b/2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak,
58 64/1- b/3 Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,
59 64/l-b/4 Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak,
60 64/l-b/5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,
61 64/l-b/6 Sadece park lambaları ile seyretmek,
62 65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,
63 65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)
64 65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,
65 65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,
66 65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,
67 65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,
68 66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması,
69 67/1-a Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,
70 67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,
71 67/1-c Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,
72 67/1-d Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,
73 72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,
74 73/a Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,
75 73/b Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,
76 73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,

 

77 74/a Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek
78 74/b Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,
79 75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,
80 76 Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri,
81 77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları,
82 77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek,
83 78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,
84 78/1-b Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,
85 81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak,

 

Yorum yapın