Kazadan sonra sigorta eksik para yatırdı

Soru CevapCategory: SigortaKazadan sonra sigorta eksik para yatırdı
Serpil asked 5 yıl ago

29.09.2018 tarihinde bir trafik kazası geçirdim kazada sağ bacağım koptu dizden ve sol bacağımda bilekten dize kadar kırık platin takılı o tarihte garanti bankasından bi kredim vardı ve hayat sigortasıda vardı kaza yaptığım tarihe göre 11771 tl almam gerekirken banka bana sadece 5000 tl ödeme yaptı bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilir mi acaba

1 Answers
Serpil answered 5 yıl ago

Gelen cevaplar:

Çok geçmiş olsun öncelikle..11.771 TL tam ( %100 ) maluliyet teminatı ..Evrakların detayını bilmiyorum ama geçirdiğiniz kaza sonucu %42 malul sayılmışsınız. Bu yüzden 5.000 TL ödemişler, benim düşüncem bu ama en güzeli sizin Garanti Emeklilik tazminat biriminden yazılı bilgi talep etmeniz.

Bacak kayıplarında her bacak %50 dir,Kol kayıplarında kolun öncelikli kullanıma göre %40 – %60 dır.Göz kayıpları her göz için %50 dir.Örneğin serçe parmağı &7 dir.B) Daimi Maluliyet Teminatı:
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir.
Sigorta Bedelinin (%)
İki gözün tamamen kaybı 100
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı 100
Umumi felç 100
Şifa bulmaz akıl hastalığı 100
Sağ Sol(%)
Kolun veya elin tamamen kaybı 60 50
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Bilek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı 30 25
Baş parmak ile beraber şehadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı 25 20
Şehadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı 20 15
Baş ve şehadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı 25 20
Yalnız baş parmağın tamamen kaybı 20 15
Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6
Bir bacağın dizden yukarsından tamamen kaybı 50
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40
Bir ayağın tamamen kaybı 40
Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15
Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı 8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği 30
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10
Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan maluliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı nisbetlere kıyasen tayin olunur.
Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortalının meslek ve san’atı nazarı itibara alınmaz.
Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kat’i ve mutlak surette vazife görememesini ve kullanılamamasını ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza sebebile arttığı takdirde tazminat, kazadan evvelki nisbet ile sonraki nisbet arasındaki farka göre hesaplanır.
Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın yekunu poliçede gösterilen meblağı geçemez.
Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nisbetler maküsen tatbik olunur.

Kazadan ötürü mağduriyetiniz de özür oranına bağlı olarak sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılır. Trafik sigortası içinde aynı şekilde geçerlidir.

Poliçede yazan rakam..Tam maluliyet rakamı…Orana göre ödeme yapılır…Ferdi sigorta genel şartlarında var bu.

poliçenin paylaştığınız kısmında tam ya da kısmi maluliyetten söz etmiyor. sadece daimi maluliyetten bahsediyor. ferdi kaza sigortası genel şartlarında belirlenen miktara göre azaltılmış olabilir ya da benim düşüncem şu şekilde her ne kadar poliçe azalan teminatlı şekilde yapılmış ve orada yıl bazında azalan teminat gösterilmişse de sigorta şirketleri sözleşmeye aykırı olarak bu yılları da kendi içerisindeki aylara bölerek ay bazında bir azaltım yapıyor teminat miktarında. Sizin de sözleşmenin ikinci yılının sonunda kaza geçirdiğiniz için sanırım bu şekilde bir miktar tespit etmiş olabilirler. tavsiyem sözleşmenin tamamını incelemeniz ve sigorta şirketinden bilgi almanız.

Your Answer

7 + 6 =