Trafik Ceza Rehberi 2024

2023 trafik ceza rehberini, 2023 trafik ceza maddelerini, 2023 ceza miktarlarını bu sayfada bulabilirsiniz. İlgili ceza maddesinin üstüne tıklayarak, ceza maddesinin açıklamasını, ceza puanlarını, araçların trafikten men durumunu, erken ödeme indirimini detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

        Ceza

    Maddesi

                    Trafik İhlalinin Konusu    Ceza

 Miktarı

         

13

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, 1.979 TL
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,  

1.979 TL

16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,  

20.596 TL

17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, 20.596 TL
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, 20.596 TL
20/1-a/1 Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,  

951 TL

20/1-d Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112’nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,  

 

7.443 TL

20/1-d- 8 İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,  

951 TL

21/1 Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, 4.064 TL
21/5 Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek, 8.190 TL
22 Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi  

 

69.295 TL

23/2-a Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, 370 TL
23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, 370 TL.
23/3-a-1 Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 1.671 TL
23/3-a-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak, 3.424 TL
23/3-b-1 Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak 1.671 TL
23/3-b-2 Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak 3.424 TL
23/3-c-1 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak 1.671 TL
23/3-c-2 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek 3.424 TL
23/4 Tescilli aracı plakasız kullanmak 6.890 TL
23/5-a Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak 20.302 TL
23/5-b Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 20.302 TL
25 Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak, Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak 951 TL.
26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak 436 TL
26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 4.064 TL
26/3 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak 436 TL
28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması 951 TL.
30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak 436 TL
30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak 951 TL.
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak 436 TL
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak 1.979 TL
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak 30.953 TL
32/1 Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek 436 TL
32/3 Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması 4.064 TL
34/a Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 951 TL.
34/b Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması 1.979 TL
34/c Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması 1.979 TL
35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak 108.393 TL
36/3-a Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak 8.190 TL
36/3-b Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak 8.190 TL
36/3-c Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak 8.190 TL
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, 436 TL
39/2 Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri 4.064 TL
39/3 Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak 1.647 TL
39/4 Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak 1.647 TL
42/11 Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak 4.064 TL
44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek 951 TL
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek 951 TL
46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek 951 TL
46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek 951 TL
46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek 951 TL
46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek 951 TL
46/2-e Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, 951 TL
46/2-f Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları 4.064 TL
46/2-g Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri 4.064 T.
46/2-h Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi 4.064 TL
46/3 Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek 951 TL
47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymama 951 TL
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, 951 TL
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak 436 TL
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak 436 TL
48/5 Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak 4.064 TL
48/8 Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak 20.977 TL
48/9 Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek 11.645 TL
49/3 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması 436 TL
51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak 951 TL.
51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak 1.979 TL
51/2-c Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak 4.064 TL
51/5-a Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek 2.348 TL
51/5-b Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak 8.190 TL
52/1-a Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak 436 TL
52/1-b Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak 436 TL
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak 436 TL
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak 436 TL
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, 436 TL
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek 436 TL
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek 436 TL
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek 436 TL
53/2 Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek 436 TL
54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek 951 TL
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 951 TL
55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması 436 TL
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 436 TL
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi 436 TL
56/1-c Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak 436 TL
56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, 436 TL
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak 436 TL
57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek 436 TL
57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi 436 TL
57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi 436 TL
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek, 436 TL
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak 436 TL
57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi 436 TL
58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması 436 TL
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek 436 TL
60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak 436 TL
60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak 436 TL
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak 436 TL
60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak 436 TL
60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak 436 TL
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak 436 TL
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak 436 TL
60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak 436 TL
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek 436 TL
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek 436 TL
61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek 436 TL
61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek 436 TL
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek 436 TL
61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, 436 TL
61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek 436 TL
61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek 436 TL
61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek 436 TL
61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek 436 TL
61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek 436 TL
61/1-L Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek 436 TL
61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek, 436 TL
61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek 436 TL
61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek 872 TL
62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek 436 TL
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak 1.979 TL
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak 436 TL
64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması 951 TL.
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak 436 TL
64/1-b- 1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması 436 TL
64/1-b- 2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak, 436 TL
64/1-b- 3 Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek 436 TL
64/1-b- 4 Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak 436 TL
64/1-b- 5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, 436 TL
64/1-b- 6 Sadece park lambaları ile seyretmek 436 TL
65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak 341 TL
65/1- b(a) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak, 3.711 TL
65/1- b(b) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak 7.443 TL
65/1-b (c) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak 11.168 TL
65/1-b (d) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak, 14.914 TL
65/1-b (e) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25’in üzerinde fazla aşmak 22.373 TL
65/1-c Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak 3.711 TL
65/1-d Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak 909 TL
65/1-e Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak 1.841 TL
65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak, 1.841 TL
65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek 3.711 TL
65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, 909 TL
65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek 909 TL
65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak 909 TL
65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek 909 TL
65/4 Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek 7.443 TL
65/A Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak 2.568 TL
66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması, 951 TL.
67/1-a Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak 951 TL
67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak 951 TL
67/1-c Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek 951 TL
67/1-d Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi 20.342 TL
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak 436 TL
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek 436 TL
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek 436 TL
68/1-b- 1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak, 436 TL
68/1-b- 2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek 436 TL
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak 436 TL
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak, 436 TL
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek, 3 ay hapis
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek 1.979 TL
71 Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, 436 TL
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, 436 TL
73/a Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, 436 TL
73/b Araçlardan bir şey atmak veya dökmek 436 TL
73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak 951 TL
74/a Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek 1.979 TL
74/b Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek 1.979 TL
75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, 951 TL
76 Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri, 951 TL
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları, 951 TL
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek, 436 TL
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak, 436 TL
78/1-b Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması, 436 TL
79 Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak 951 TL
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek, 1.979 TL
81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi, 951 TL
81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak, 951 TL
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek 951 TL
82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi, 951 TL
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak 951 TL
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek, 951 TL
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 436 TL
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek, 436 TL
99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek, 30.953 TL
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak 30.953 TL
104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, 30.953 TL
118 Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak,
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek,
123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını Kanun ve Yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek, 5.096 TL
123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, 30.953 TL
131/6-a Yetkisiz olarak tescil plakası basmak, 40.606 TL
131/6-b Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak 40.606 TL
131/6-c Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak basmak, 40.606 TL
131/6-d Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak dağıtmak, 40.606 TL
Ek-2/1 Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, 4.064 TL
Ek-2/3- a Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, 20.342 TL
Ek-2/3- b Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, 8.190 TL
Ek-2/3- c Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, 4.064 TL
Ek 2/5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak 4.064 TL
Ek-2/6 Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak, 1.353 TL
Ek-6 Görevini kötüye kullanmak.
Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek, 30.953 TL
Yorum yapın